Podmínky užití

 1. Úvodní ustanovení
  1. Hledej Sport Development s.r.o. provozuje a spravuje portál pro hledání nejbližších volných sportovišť na internetové stránce hledejkurt.cz (dále jen „Portál HledejKurt.cz“). Portál HledejKurt.cz propaguje jiné podnikatele (dále jen „Partner“) a vyvíjí činnost k tomu, aby třetí osoby (dále jen „Zákazník“) mohly uzavírat smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Partnerů (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál HledejKurt.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál HledejKurt.cz, a dalším používání Portálu HledejKurt.cz, jakož i další související právní vztahy.
  3. Uživatel vstupem na Portál HledejKurt.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  4. Portál HledejKurt.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Portál HledejKurt.cz informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu HledejKurt.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu HledejKurt.cz.
 2. Použití Portálu HledejKurt.cz
  1. Přístup a používání Portálu HledejKurt.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu HledejKurt.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  2. HledejKurt.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Partnerem. Portál HledejKurt.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  3. HledejKurt.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu HledejKurt.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Partnera prostřednictvím Portálu HledejKurt.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na Portálu HledejKurt.cz jsou pouze orientační a mohou se u Partnerů lišit.
  4. HledejKurt.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál HledejKurt.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu HledejKurt.cz. Portál HledejKurt.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu HledejKurt.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu HledejKurt.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu HledejKurt.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu HledejKurt.cz může dojít k opuštění Portálu HledejKurt.cz a k přesměrování na webové stránky Partnerů.
  6. Portál HledejKurt.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál HledejKurt.cz.
  7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu HledejKurt.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu HledejKurt.cz třetím osobám.
 3. Autorská práva
  1. Hledej Sport Development s.r.o. je vlastníkem Portálu HledejKurt.cz.
  2. Portál HledejKurt.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Hledej Sport Development s.r.o. vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu HledejKurt.cz.
  3. Obsah Portálu HledejKurt.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Portál HledejKurt.cz předem souhlas.
 4. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel je povinen při užívání Portálu HledejKurt.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva HledejKurt.cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  2. užívat Portál HledejKurt.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
  3. komerčně užívat kterékoli části Portálu HledejKurt.cz způsobem způsobilým poškodit Portál HledejKurt.cz a/nebo Partnera,
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu HledejKurt.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu HledejKurt.cz,
  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu HledejKurt.cz. Portál HledejKurt.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Portálu HledejKurt.cz a který je v souladu s jeho určením.
  6. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  7. nebude používat Portál HledejKurt.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů.
  8. Závěrečná ustanovení
  9. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem HledejKurt.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu HledejKurt.cz realizován.
  10. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2015

V Praze dne 1. 10. 2015

Seznam sportovišť Podmínky užití O nás FAQ | mobilní verze
naši partneři: